Odstranitev objekta – projekt rušitve ali načrt rušitve

V nadaljevanju vas vabimo, da si ogledate video posnetek rušitve dela objekta za katerega smo izdelali načrt rušitve oz. projektno dokumentacijo za odstranitev objekta in izvajali gradbeni nadzor. Objekt je v območju varovanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Rušitev objekta je izvedljiva šele na podlagi izdelanega načrta in prijava začetka del na objektu, kar tudi v nadaljevanju opisujemo. V okviru projektne dokumentacije za rušitev je temeljno, da se opravi popis gradbenih odpadkov, ki bodo nastali ob izvedbi in navedba, kje bodo na koncu pristali. Skladno s prvim odstavkom 5. člena GZ-1 je pravnomočno gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje objekta pogoj za rekonstrukcijo in odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter. Če prijava začetka gradnje ne vsebuje katerekoli izmed zahtevanih podatkov ali dokumentacije iz 76. člena tega zakona, se šteje, kot da prijava začetka gradnje ni bila podana.

Za odstranitev zahtevnega objekta ali manj zahtevnega objekta je obvezna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje oziroma projektne dokumentacije za odstranitev objekta. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta skladno z 21. členom Pravilnika mora vsebovati naslednje:

(1) Če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ne glede na določbe 15. do 20. člena tega pravilnika, vsebuje:

1. podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A tega pravilnika,

2. izjavo projektanta in vodje projekta, ki se izdela na obrazcu iz priloge 2D, ki je sestavni del tega pravilnika,

3. tehnično poročilo in

4. grafične prikaze.

(2) Tehnično poročilo iz 3. točke prejšnjega odstavka vsebuje:

1. opis objekta, ki se odstranjuje,

2. navedba zemljišč za gradnjo,

3. opis projektnih rešitev z navedbo konstrukcijskih elementov in materialov,

4. način odstranitve objekta,

5. termin oziroma časovni okvir odstranitve objekta,

6. ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin ter varovanja okolja v času odstranitve objekta in

7. način in lokacijo za deponiranje gradbenih odpadkov.

(3) Grafični prikazi iz 4. točke prvega odstavka tega člena vsebujejo lokacijske in tehnične prikaze.

(4) Lokacijske prikaze iz prejšnjega odstavka se izdela na zemljiškokatastrskem prikazu ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in prikazujejo:

– objekte, ki se odstranjujejo,

– utrjene prometne in funkcionalne površine, vključno z dostopi, dovozi, parkirišči in mestom za odpadke, ter

– območje gradbišča.

(5) Tehnični prikazi iz tretjega odstavka tega člena so:

1. za stavbe: arhitekturni prikaz stavbe in ureditve površin v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:

– tlorise etaž z osnovnimi podatki o velikosti in

– najmanj dva karakteristična prereza;

2. za linijske gradbeno inženirske objekte: zasnova objekta v merilu od 1:500 do 1:2000, ki vsebuje:

– pregledno situacijo,

– gradbeno situacijo ali tlorise objekta in

– karakteristične prereze ali profile objektov;

3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: zasnova objekta v merilu od 1:500 do 1:2000, ki vsebuje:

– gradbeno situacijo,

– tlorise objekta,

– karakteristične prereze ali profile objekta;

4. za druge posege v prostor: zasnova objekta v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:

– gradbeno oziroma ureditveno situacijo,

– tlorise vseh objektov in

– karakteristične prereze ali profile objektov;

5. tehnični prikazi drugih ureditev, potrebnih zaradi odstranitve objekta, kot so npr. zaključki komunalnih vodov.

(6) V primerih odstranitve objekta, ki je posamezno varovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, tehnični prikazi poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi prikaze:

– razporeditve in opisa prostorov v tlorisih etaž,

– značilne arhitekturne lastnosti fasad (členitve, venci ipd.) in

– posebne detajle z dediščinsko vrednostjo (portal, ograja ipd.).

Za objekte, kjer se odstrani zahtevni ali manj zahtevni objekt, ki ne izpolnjujejo pogojev za odstranitev objektov iz prvega odstavka 5. člena GZ-1 in pri rekonstrukciji iz tretjega odstavka 5. člena GZ-1, ker ne potrebujejo gradbenega dovoljenja se lahko prijavi začetek gradnje z naslednjimi podatki in dokumentacijo: izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, da stanje obstoječega objekta dopušča izvedbo del, ki so nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katerimi se vzpostavi prejšnje stanje, če gre za prijavo rekonstrukcije iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona projektna dokumentacija za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena GZ-1, potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku, če tako določa zakon, ki ureja prostor in posnetek obstoječega stanja pri odstranitvi objekta, ki je kulturni spomenik.

Xplan Rušitev Nadzor Branko Manič