Od ideje do vselitve

Za učinkovit sestanek pri nas vas spodbujamo, da že danes za svojo parcelo na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo. S tem bo informativni sestanek prerastel v operativnega, saj vam bomo lahko svetovali kaj je možno zgraditi in kje so omejitve. Predlagamo, da si naredite seznam referenc, ki so vam všeč, seznanite nas s svojimi hobiji, seznamom prostorov ter z načrtom za družino..

Ste že pridobili lokacijsko informacijo?

Naš arhitekturni biro vam bo prisluhnil in vas seznanili z omejitvami v obliki svetovanja. Na vašo željo bo naš arhitekturni pripravili več predlogov in rešitev ter bomo z vami v nenehni komunikaciji. Sodelovanje bomo pričeli na podlagi sklenitve pogodbe, kjer bo jasno določena vrsta dokumentacije, cena in okviren terminski plan.

Izdelava projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo, ki jo izdela naš arhitekturni biro sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in projektna dokumentacija izvedenih del.

S projektno dokumentacijo naš arhitekturni biro ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi rešitvami določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter omogoča evidentiranje objekta.

Od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje

Za vodenje izdelave projektne dokumentacije naš arhitekturni biro določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja za vodjo projekta ter v izdelavo projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Arhitekturni biro izdela dokumentacijo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami. S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.