Nov pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji pri graditvi objektov

Nov pravilnik o graditvi objektov

V Uradnem listu RS, št. 30/23 je bil z zamudo objavljen Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Pravilnik je pričel veljati 18. 3. 2023 in uvaja prehodno obdobje (do 1. 1. 2025), v katerem lahko investitorji zahtevam in prijavam prilagajo že izdelano projektno dokumentacijo izdelano po dosedanjem predpisu.

Nove so določbe glede načina izdelave novih oblik projektne dokumentacije, kot jih je uvedel Gradbeni zakon GZ-1:

– projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
– projektne dokumentacije za odstranitev objekta (PZO).

Posodobljene so dosedanje določbe glede načina izdelave:

– projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
– projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
– projektne dokumentacije izvedenih del (PID),
– projektne dokumentacije za legalizacijo objektov (DL).

 

Obstoječi obrazci so posodobljeni glede na nove izraze v GZ-1. Ker so obrazci napoved e-graditve je v Pravilniku izrecna določba, da je vsebina in oblika obrazcev obvezna, razen v delu, kjer obrazci dopuščajo možnost dodajanja ali brisanja posameznih rubrik. Zaradi poenotenja vsebine in oblike elektronske oblike projektne dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta je določena struktura in poimenovanje posameznih map. Določena so tudi tehnična pravila zapisa vektorske oblike prostorskih podatkov, ki se v podajajo v digitalni obliki v državnem koordinatnem sistemu.