(Ne)Strinjanje sosedov z nameravano gradnjo

Vsak sosed nima ipso iure pravice vstopiti v vaš upravni postopek. Da lahko sosed vstopi v vaš postopek mora izkazati pravni interes. To naredi tako, da izkaže namen vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. Pravni interes je neposredna osebna korist, ki izvira iz zakonite pravne podlage. Zato sosed ne more vplivati na postopek, če njegov interes izvira iz varstva javne, dejanske in ekonomske sfere in brez pravne podlage. Seveda, da življenje ne bi bilo črno-belo obstajajo tudi izjeme v sodni praksi. A o njih kdaj drugič.

Tipični primeri, ko sosed ali tretja oseba izkaže pravni interes za udeležbo v postopku

Klasičen primer, ko sosed izkaže pravni interes za udeležbo v upravnem postopku je, ko je gradnja objekta predvidena zelo blizu parcelne meje ali kar na meji in se zastavi vprašanje ali bo objekt mogoče zgraditi in vzdrževati brez poseganja na sosednjo nepremičnino ali, ko so predvideni določeni posegi na sosednjo nepremičnino oz. zemljišče (npr. komunalni priključki, dovozna ali intervencijska pot, odvajanje meteornih voda itd.) ali v primeru gradnje objekta, ki bi lahko povzročal prekomerne emisije sosedu.

Vsaka gradnja, ki je blizu parcelne meje ali na meji s sosedom, bi morala biti zgrajena tako, da se je da uporabljati in vzdrževati brez posegov na sosednje zemljišče. Zagotovljeni morajo biti predpisani pogoji glede varstva pred požari, mehanska odpornost in stabilnost sosednje nepremičnine oz. skladnost s predpisanimi pogoji, ki varujejo zdravo življenjsko okolje.

Me sosed res lahko omeji pri gradnji? Potrebujem soglasje soseda?

V primeru predvidene gradnja objekta na meji, ko prostorski akt občine za to območje določa, da so odmiki manjši od 4 m dovoljeni samo s soglasjem soseda, je pravni interes soseda jasno izkazan, saj je kršen predpis namenjen izključno varstvu soseda. Pravni interes je izkazan tudi v primeru, ko predviden objekt presega višino, ki jo zaradi zagotavljanja osončenja sosednjih objektov določa prostorski akt in bi posledično prišlo do zmanjšanja osončenja sosedovega objekta.

V teh primerih je potrebno pridobiti soglasje sosedov o nameravani gradnji pri izdelavi projektne dokumentacije, že na začetku izdelave projektne dokumentacije, v izogib zaostankom in stroškom.

Če je gradnja skladna s predpisi, ki urejajo graditev objektov, sosed izdaje gradbenega dovoljenja ne more preprečiti, tudi če bo zgrajen objekt imel določene negativne vplive na njegovo nepremičnino pod pogojem, da ti vplivi ne presegajo predpisanih mej. Vsak poseg v prostor lahko pomeni poslabšanje bivalnih razmer, vendar to vsekakor še ne predstavlja kršitve pravice do zdravega življenjskega okolja, ki je ustavnopravno varovana dobrina.

Primeroma navajamo, da ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del v svojem 24. členu dopušča gradnjo stavb na parcelno mejo je brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, če gre za gradnjo na skupni parcelni meji (dvojček), ali na skupnih parcelnih mejah v strnjenem nizu.

V kolikor se odločite za izdelavo gradbene dokumentacije pri nas, vam pripravimo predlog soglasja za soseda o nameravani gradnji. Podpis je potrebno overiti. Upravna overitev podpisa soglasja soseda velja zgolj v upravnih postopkih. Notarska overitev, ki je nekoliko dražja, velja tudi v postopkih vpisa pravic v zemljiško knjigo ali v sodnih postopkih.