Načrt gradbenih konstrukcij

Od stabilnosti do trajnosti in varnosti

V našem arhitekturnem biroju pripravljamo projekte ali načrte gradbenih konstrukcij za klasične in montažne objekte. Strokovna področja projektiranja gradbenih konstrukcij v našem arhitekturnem biroju so naslednja: konstrukcija za zidane objekte, konstrukcija za armirano-betonske objekte, konstrukcija za lesene objekte in konstrukcija za jeklene objekte. Po naročilu lahko pregledamo obstoječi stanovanjski objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta (statična presoja).

Načrt gradbenih konstrukcij potrebujete po pridobitvi gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt za izvedbo (PZI). Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov, opažne načrte ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

Izdelamo natančen 3d statični model (statika objekta), ki ga obremenimo, ustrezno dimenzioniramo (ob upoštevanju EUROCODE standarda), ter izdelamo natančen opažni in armaturni načrt z izvlečkom materiala ter popisom del s količinami.

Naše prednosti:

Gradbena konstrukcija

Temelj za VARNOST.

Gradbena konstrukcija

Omogoča STABILNOST.

Gradbena konstrukcija

Nudi TRAJNOST.

Pri armirano-betonskih nosilnih konstrukcijah naredimo armaturni načrt. V armaturnih načrtih določimo precizne pozicije vsake armature. Nato pri ploščah določimo točen tip armaturnih mrež. Sledi, da pri prekladah in stebrih določimo debelino in pozicijo armaturnih palic.

Pri načrtih gradbenih konstrukcij je relevantno, da statik določi primerno debelino, število in pozicijo stremen. Načrt gradbenih konstrukcij mora  vsebovati vse sestavine ključnih nosilnih elementov. Iz tega sledi, da pripravimo popis armature za izvedbo nosilne konstrukcije, kjer je določena tudi teža armature.

Bi želeli začeti projekt?

Arhitektura. Notranji dizajn. Inženiring. Projektiranje. Nadzor. Gradnja.

  Lesena gradbena konstrukcija, EKO gradnja in montažne hiše

  Z montažno hišo se lahko gradnja pospeši, saj je taka hiša izdelana iz panelnih sten, lahkih lesenih eno ali več-etažnih konstrukcij ter strešne lesene konstrukcije relativno hitro. V osnovi je tudi za montažni objekt potrebno izdelati armiranobetonsko temeljno ploščo, ki je edini element mokre gradnje. Nato sledi montaža panelnih sten, ki so večinoma pripravljene v delovnih halah. Celotna lesena konstrukcija je postavljena zelo hitro, sledi montaža jeklenih spojnih sredstev in sidranje v temelje. Ostali nenosilni elementi gradnje so prilagojeni temu načinu gradnje in so pretežno montažni.

  Vse bolj se spodbuja način gradnje, ki uporablja materiale z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo. Pri gradnji lesenih gradbenih konstrukcij se lahko uporablja recikliranje odpadkov. Izpostavljena je energijska učinkovitost in ponovna uporaba posameznih gradbenih elementov.  Vse bolj se med okoljevarstveniki na trgu uveljavlja prepričanje, da lesene konstrukcije predstavljajo sinonim za trajnostno gradnjo, saj zaradi narave gradbenega materiala zmanjšujejo količino emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Za predelavo lesa se porabi manj energije kakor za proizvodnjo betona in armature.

  Kaj je dobro vedeti?

  Izjava o odpornosti in stabilnosti konstrukcije je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Inženir gradbeništva specializiran za statiko pregleda nosilno konstrukcijo objekta in z izjavo potrdi ali je objekt statično ustrezen.

  Načrt gradbenih konstrukcij potrebujete po pridobitvi gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt za izvedbo (PZI).

  Statika ima pomembno vlogo za obstojnost in potresno varnost objekta. Uporaba je predpisana v Gradbenem zakonu in Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

  Armaturni načrt pripravi inženir gradbeništva specializiran za statiko na podlagi statičnega izračuna, ki obsega obvezni del načrta gradbenih konstrukcij. Armaturni načrt poenostavljeno povedano predstavlja prenos statičnih in protipotresnih zahtev v gradnjo v obliki načrtov, opisov in popisov, kjer se natančno definira vrsto armature, njeno količino in lokacijo v armiranobetonski konstrukciji. Na podlagi teh načrtov lahko izvajalec postavi nosilno konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in potresno varnost.

  Investitorji se večinoma odločajo za masivno armiranobetonsko gradnjo pred lahko montažno ter leseno ali celo opečno gradnjo. Tak zidni konstrukcijski sklop v sodobni gradnji zagotavlja toplotno zaščito, zrakotesnost, nosilnost, odpornost, potresno in požarno varnost ter zaščito proti hrupu. Masivna armiranobetonska gradnja je potresno varna, zrakotesna in z visoko sposobnostjo akumulacije toplote, ki je še kako pomembna za energetsko učinkovito stavbo.

  Osnovne komponente nosilnih konstrukcij so les, beton in jeklo. Izračune konstrukcij, dimenzioniranje in konstruiranje izvajamo s pomočjo strokovne licenčne programske opreme. Projektiranje gradbenih konstrukcij zajema glede na vrsto nosilne konstrukcije prav tako izrisovanje armaturnih načrtov in detajlov.

  Pri statični presoji se objekt računsko preveri, predvsem ali je nosilna konstrukcija ustrezno dimenzionirana na stalno in koristno obtežbo, kot tudi na dodatno obremenitev – namestitev sončnih kolektorjev.

  Po skrbnem pregledu nosilne gradbene konstrukcije lahko pripravimo ukrepe za statično sanacijo objekta. Pri statični sanaciji gradbenih konstrukcij določimo nosilne elemente, ki so ustrezni in tiste, ki jih je potrebno zamenjati, dodatno ojačati.

  Odločite se za izdelavo projektne dokumentacije in obiščite naš statični biro

  Pred začetkom gradnje je obvezno potrebno pridobiti načrt gradbenih konstrukcij, kjer so prikazani natančni izračuni, opažni in armaturni načrti na podlagi katerih lahko izvajalci začnejo z gradnjo objekta. V kolikor že imate gradbeno dovoljenje, vam lahko izdelamo le načrt gradbenih konstrukcij v okviru projekta za izvedbo (PZI G).

  Pošlji povpraševanje
  PZI gradbeništvo, PZI statika