Ukrepi za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo

V mesecu septembru je stopil v veljavo Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. S tem zakonom, ki bo veljal do 31. 12. 2025 se določajo začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi volatilnosti energetskih trgov.

Pravica odstopa od obveznega priklopa na plin – prednost imajo obnovljivi viri energije

Za vse, ki  ste ali bi morali biti, ker tako veli lokalni OPN, odjemalci zemeljskega plina in v tem obdobju pripravljate svojo projektno dokumentacijo se lahko skladno z 18. členom Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo pravico odločite, da se ne priklopite na sistem za distribucijo zemeljskega plina, ne glede na določbe o prioritetni rabi energentov, o obvezni priključitvi na omrežje za distribucijo plina in o obvezni uporabi plina za ogrevanje stavb in pripravo sanitarne tople vode, ki so določene v lokalnih energetskih konceptih, občinskih prostorskih načrtih ali drugih aktih lokalnih skupnosti, če dokažejo, da se bodo ogrevali na obnovljive vire.

Na področju samooskrbe z energenti ne velja zanemariti 12. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo pravico, ki spreminja prvi odstavek 72. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije tako, da se glasi:

»(1) Za končne odjemalce, ki distribucijskemu operaterju podajo vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. decembra 2023 in ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2024 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE), se uporabljajo določbe 315.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE), in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev.«.