Postopek pred pričetkom dela na IZP ali kar po domače na »idejci«

Praviloma se začne postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja z vložitvijo projektne dokumentacije na pristojno upravno enoto. Pred tem je pomembno, da se preveri, ali je zemljišče na katerem nameravate graditi, zazidljivo in da imate lastninsko pravico do tega zemljišča. Če lastninska pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, je potrebno vložiti zahtevo za vpis te pravice in priložiti ustrezno dokazilo (npr. notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo). Po vložitvi projektne dokumentacije in preveritvi, da so vse potrebne priloge vključene, bo pristojna upravna enota nadaljevala postopek. To lahko vključuje tudi objavo oziroma javno razgrnitev projekta in možnost pritožb ter udeležbe stranskih udeležencev v samem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Če so priloženi vsi zahtevani dokumenti in priloge vključene v postopek, pridobivanje gradbenega dovoljenja poteka brez zapletov in sicer, traja od nekaj tednov do nekaj mesecev. V primeru, da je postopek bolj zapleten (npr. zaradi pritožb ali drugih težav), lahko traja tudi več časa.

Izdelava projektne dokumentacije – nekaj osnovnih pojmov pred pričetkom dela

Pomembno je, da investitor v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja upošteva vse zakonske in druge predpise, ki veljajo za gradnjo, saj lahko v nasprotnem primeru postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja traja dlje ali pa celo ne uspe.

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija je dokument, ki predstavlja pomemben vir informacij o pogojih in omejitvah, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju gradnje na določenem območju. Vsebuje podatke o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele in določa pogoje gradnje, namensko rabo prostora, območja varovanj in omejitev, vrste dopustnih dejavnosti in gradenj, prostorske ukrepe in spremembe prostorskih aktov na območju. Vključuje tudi funkcionalna in oblikovna merila. Lokacijsko informacijo priskrbi investitor (oz. projektant v dogovoru z investitorjem), ki jo zaprosi na občini (povezava do vloge), na območju katere se nahaja zemljišče. Občina je dolžna lokacijsko informacijo izdati proti plačilu v 15 dneh od prejema vloge.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je za projektanta zelo pomemben dokument saj mu služi kot podlaga za namene načrtovanja gradnje objektov, opredeljevanje meja zemljišč, določanje višinskega položaja objektov in terena ter opredeljevanje obstoječe infrastrukture na določenem območju. Vsebina geodetskega načrta je določena s Pravilnikom o geodetskem načrtu in lahko vsebuje podatke o stavbah, gradbenih inženirskih objektih. Geodetski načrt se izdela za območje najmanj 25 metrov od meje ureditvenega območja in vsebuje podatke o višinskem položaju in obstoječih objektih ter trasah nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov.

Projektna naloga investitorja

Pisni dokument, ki ga pripravi investitor (oz. projektant v dogovoru z investitorjem) v katerem opiše in oriše objekt, ki ga namerava graditi. Natančno navede prostore, ki jih želi imeti, razporeditev, materiale, posebnosti glede strojnih in elektro instalacij, ki jih jih investitor mora upoštevati ob pripravi “idejce” / idejnega projekta.

Geološko poročilo

Poročilo projektantu poda informacije o pogojih ponikanja in odvodnjavanja, o seizmičnosti terena, o geologiji ozemlja, o geoloških razmerah na terenu in vizijo temeljenja objekta. Gre za relevantne podatke, ko se gradba izvaja na potresno nevarnem območju ali barju. Izdelava geomehanskega poročila mestoma ni obligatorna, je pa vsekakor priporočljivo, da ga zahteva projektant. V določenih primerih je celo predpisana s prostorskim aktom in ga je potrebno priložiti kot elaborat k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podrobnosti si lahko preberete na naslednji povezavi.

Ko ima projektant na razpolago vse te dokumente lahko prične s svojim delom na “idejci” / idejnem projektu oz. strkokovno povedano na idejni zasnovi za pridobivanje projektnih in drugih pogojev (IZP).