Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje že pred pričetkom gradnje – Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD)

Za profesionalno izvedbo gradbenega objekta je potrebna zakonito projektiranje, koordinacija ekipe strokovnjakov s ciljem strokovne izdelave  projekta gradbena dokumentacija za gradbeno dovoljenje za vaš nov dom.

Poznavanje postopkov in z njimi povezanih administrativnih ovir, s katerimi se vsakodnevno srečujemo na poti projektiranja so za naš arhitekturni biro izziv pri izdelavi gradbene dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Izdelava gadbene dokumentacije za gradbeno dovoljenje bo za vas prijetna izkušnja v kolikor se odločite za sodelovanje z nami. Po naročilu izdelamo želene projekte in pazimo, da so medsebojno skladni in ustrezajo vsem zakonitim predpisom. Ob ponudbi hiše na ključ naša gradbena dokumentacija zajema vse za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelamo projekt za izvedbo gradbene dokumentacije in projekte izvedenih del ter poskrbimo za pridobitev uporabnega dovoljenja po zaključku gradnje.

Naše prednosti:

sledenje zakonodaji

Prva prednost

Sledenje zakonodaji.

Druga prednost

Kooperacija različnih strok.

Tretja prednost

Posluh za vaše želje.

Gradben dovoljenje pridobite s potjo po korakih, ki je utečeni proces delovanja v našem arhitekturnem biroju.  Prvi korak je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ), ki zajema idejno zasnovo objekta s prikazom umestitve objekta v prostoru. Vsebuje načrt objekta z merami, tlorisi in prerezi. Ko je idejna zasnova pripravljena, jo posredujemo pristojnim organom (mnenjedajalcem), da podajo projektne pogoje s področja svoje pristojnosti (priključitev na vodovodno, kanalizacijsko, elektro omrežje, dostop do javne poti, varovana območja, varovalni pasovi ipd.).

Bi želeli začeti projekt?

Ne oklevajte in se povežite z nami. Zaupajte nam svoje želje in verjemite, da boš vaš projekt v kratkem realiziran.

  Osrednji korak za gradbeno dovoljenje je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

  Na podlagi idejne zasnove in projektnih pogojev mnenjedajalcev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokumentacija za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, lokacijske in grafične prikaze ter opise, s katerimi so določene lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

  V celoti izdelano dokumentacijo za gradbeno dovoljenje pošljemo mnenjedajalcem v pregled. V kolikor so v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje upoštevani vsi predpisani pogoji in zahteve, izdajo pozitivno mnenje za predvidene projektne rešitve. Za gradbeno dovoljenje je potrebno pravilno in zakonito izdelano gradbeno dokumentacijo oddati na pristojno upravno enoto.

  Po uspešno oddani vlogi za gradbeno dovoljenje bo izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka, kasneje, v kolikor je bilo zemljišče kmetijsko pa še odločba za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Preden bo izdano gradbeno dovoljenje morajo biti prispevki in odškodnina do države poravnani.

  Kaj je dobro vedeti?

  Lastninsko pravico v fazi izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje izkazujete tako, da ste vpisani v zemljiško knjigo kot lastnik. Če lastninska pravica še ni vpisana, morate vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti notarsko overjeno pogodbo, dokazilo o vložitvi vloge za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in potrdilo pristojnega sodišča o prejemu vloge.

  Lokacijska informacija vsebuje osnovne informacije o lokaciji zemljišča. Da bo sestanek iz informativnega prerastel v operativnega je priporočljivo, da nam lokacijsko informacijo pošljete po e-pošti ob prvem kontaktu z nami. Lokacijska informacija služi pri oblikovanju in umestitvi objekta v prostor z namenom doseganja skladnosti objekta z občinskimi prostorskimi akti.

  Vlogo za izdajo lokacijske informacije odda na občini, kjer se nahaja zemljišče. Lastništvo ni pogoj za izdajo. Podatek o tem, ali je gradnja dopustna, lahko pridobite tudi pri pristojni občini z vpogledom v prostorski akt. Lokacijska informacija je veljavna le do uveljavitve sprememb prostorskega akta zato se prepričajte, da je lokacijska informacija s katero razpolagate aktualna.

  Geodetski načrt ali z drugimi besedami povedano geodetski posnetek je storitev, ki jo naročite pri geodetih in je nujno potrebna pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata.

  Dokument vsebuje podatke iz različnih uradnih evidenc, ki jih geodet pridobi na podlagi meritev na terenu. Tipično značilno, da zajema podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, rabi zemljišč, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah oz. pojavih. Običajno se jo izdela za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, vsebovati pa mora tudi koridor, po katerem bodo lastniki dostopali do objekta.

  V kolikor izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo posega v zemljišča, ki niso v vaši lasti, morate pridobiti služnostne pravice. Pogodbe morajo biti notarsko overjene, služnostna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. Zadevo uredite sami v notarski pisarni.

  Svetujemo, da seznanite sosede z gradnjo že v fazi iskanja projektnih pogojev, saj boste tako v primeru nesoglasij s sosedi še vedno lahko brez stroškov spremenili lego objekta. V kolikor pri umestitvi objekta v prostor niso upoštevani minimalni odmiki od mej sosednjih parcel ali če bodo vplivi med gradnjo segali prek meja vaše lastniške parcele, morate pridobiti tudi soglasja h gradnji od sosedov. Tipično minimalni odmik od meja sosednje parcele mora znašati najmanj polovico višine objekta. Velika večina občin je v svojih odlokih kot minimalni odmik najbolj izpostavljenega dela parcele določila štiri metre.

  Pogoj  za pridobljeno gradbeno dovoljenje je urejeno lastništvo in izkazana pravica o graditvi nameravanega objekta na določenem zemljišču. 30 dni je rok za izdajo gradbenega dovoljenja po skrajšanem postopku ali 60 dni po posebnem postopku. Gradbeno dovoljenje velja v primeru stanovanjskega objekta 2 leti in se lahko tudi podaljša.

  Cena za izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje se razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti konstrukcije in parcele, na kateri se namerava graditi objekt. Gradbeno dovoljenje za povprečno hišo, ki vsebuje idejni načrt, pridobivanje nujno potrebnih mnenj in soglasij, vodenje postopka, izdelavo elaboratov in ostalih potrebnih izkazov, okvirno stane 5.000 €. Za samo gradnjo pa boste potrebovali tudi projekt za izvedbo, ki vsebuje arhitekturne načrte in detajle v merilu 1:50, načrt elektro instalacij, načrt strojnih instalacij, načrt statike in gradbenih konstrukcij, natančen popis gradbeno obrtniških del in obiski gradbišča v času gradnje hiše. Okvirna cena za projekt za izvedbo je prav tako okvirno 5.000 €. Celoten postopek tako stane med 5.000-10.000 €. Pišite nam in si zagotovite svoj popust, že danes.

  Naj že na začetku izpostavimo, da legalizacija ni vedno mogoča. Postopek legalizacije črne gradnje se prične z naročilom projekta za legalizacijo pri nas. V kolikor izdamo pogojno ali negativno mnenje, postopka legalizacije ne morete neposredno začeti. Svetujemo vam glede možnosti in kako ukrepati v vašem primeru.

  Odločite se pridobiti gradbeno dovoljenje

  Ključno pri gradnji je, da se natančno odločite, kaj točno želite graditi. Prosimo, da preden stopite v stik z nami si pridobite lokacijsko informacijo ter geodetski posnetek , saj le tako vam bomo lahko izdelali ponudbo po meri in bomo hitro postopali k skupnemu cilju izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

  Pošlji povpraševanje