Gradbeni nadzor

Izberite nadzornika, da bo ravnal s skrbnostjo, ki se zahteva od dobrega strokovnjaka – nadzornika

Dejavnost opravljanja storitve gradbeni nadzor nad gradnjo se izvaja na podlagi mandatne pogodbe s pooblaščenim inženirjem gradbeništva. Preden poverite gradbeni nadzor ponudniku storitve nadzora preverite statusno sposobnost nadzornika za opravljanje storitev nadzora nad gradnjo.

V našem podjetju izvaja storitev gradbeni nadzor pooblaščeni inženir Branko Manič, univ.dipl.inž.grad, IZS PI G-4551 (Inženirska zbornica Slovenije).

Naše prednosti:

gradbeni nadzor

Prva prednost

Profesionalnost pri reševanju izzivov med vpletenimi v proces gradnje.

Druga prednost

Konstruktivna kritika usmerjena v iskanje rešitev.

Tretja prednost

Individualiziran pristop s posluhom.

Nadzornik je dolžan izvajati gradbeni nadzor, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, izvajati gradbeni nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ustno in pisno opozoriti investitorja in druge udeležence pri graditvi objekta, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ, opozarjati na tehnične rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, ustaviti gradnjo, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali pa napake niso pravočasno odpravljene, sporočiti morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo investitorju ter jih skupaj z investitorjem in projektantom uskladiti,nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, vsem udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela, od izvajalcev prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki potrjujejo, da se dela izvajajo tako, kot je to zahteval naročnik s projektno dokumentacijo ali drugimi zahtevami, pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokončana ter skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu vse do konca upravnega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj.

Lahko se odločite za poglobljen gradbeni nadzor oz t.i. razširjen gradbeni nadzor, ki lahko po dogovoru zajema recenzije projekta za izvedbo, sodelovanje pri prijavi (ali ob pooblastilu investitorja izvedba prijave gradnje), sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca ali izboru izvajalca, gradbeni nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe in uvedba izvajalca v delo, količinski in finančni nadzor, potrjevanje vrste in količine izvedenih del, pregledovanje in potrjevanje mesečne situacije in končne situacije, reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom investitorju, sodelovanje pri pripravi in pregledu končnega obračuna, gradbeni nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri vodenju postopka tehničnega pregleda (če je ta predviden) in pridobitve uporabnega dovoljenja, gradbeni nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri poskusnih zagonih, začasnih obratovanjih in druge aktivnosti, ki so določene s pogodbo.

Bi želeli gradbeni nadzor za svojo novogradnjo?

Arhitektura. Notranji dizajn. Inženiring. Projektiranje. Gradbeni nadzor. Gradnja.

  Od idejne zasnove do gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ter storitve gradbenega nadzora

  Za vodenje izdelave projektne dokumentacije naš arhitekturni biro določi pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja za vodjo projekta ter v izdelavo projektne dokumentacije vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne za njegovo realizacijo v skladu z zahtevami investitorja, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.

  Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. Arhitekturni biro izdela dokumentacijo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in ostalimi strokovnimi podlagami. S projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.

  V kolikor boste pri nas naročili le storitev gradbeni nadzor gradnje, bo nadzornik preverjal, ali se gradnja izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo, predpisi, ki urejajo gradnjo in pravili stroke, ter v rokih, ki jih je investitor dogovoril z izvajalcem gradnje.

  Kaj je dobro vedeti?

  Poleg projektiranja naš arhitekturni biro nudi storitev nadzor gradnje. V našem podjetju izvaja storitev nadzora pooblaščeni inženir Branko Manič, ki ga lahko preverite na Inženirski zbornici Slovenije pod številko G-4551.

  Izberite nadzor usmerjen v reševanje izzivov, ki ne poustvarjanja trenj med ključnimi akterji v procesu gradnje. Lahko rečemo, da je dober nadzornik tudi dober mediator, konstruktiven kritik usmerjen v iskanje rešitev.

  Naš arhitekturni biro nudi povezovanje strokovnjakov in izvajalcev v vseh fazah realizacije. V delovnem procesu si prizadevamo z vpeljavo rešitev, ki omogočajo optimalne rezultate glede na porabljen čas, kvaliteto in ceno.

  Nadzornik je dolžan izvajati gradbeni nadzor, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, izvajati nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ustno in pisno opozoriti investitorja in druge udeležence pri graditvi objekta, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ, opozarjati na tehnične rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, ustaviti gradnjo, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali pa napake niso pravočasno odpravljene, sporočiti morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo investitorju ter jih skupaj z investitorjem in projektantom uskladiti,nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, vsem udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela, od izvajalcev prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki potrjujejo, da se dela izvajajo tako, kot je to zahteval naročnik s projektno dokumentacijo ali drugimi zahtevami, pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokončana ter skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu vse do konca upravnega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj.

  Lahko se odločite za poglobljen gradbeni nadzor oz t.i. razširjen gradbeni nadzor, ki lahko po dogovoru zajema recenzije projekta za izvedbo, sodelovanje pri prijavi (ali ob pooblastilu investitorja izvedba prijave gradnje), sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca ali izboru izvajalca, gradbeni nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe in uvedba izvajalca v delo, količinski in finančni gradbeni nadzor, potrjevanje vrste in količine izvedenih del, pregledovanje in potrjevanje mesečne situacije in končne situacije, reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom investitorju, sodelovanje pri pripravi in pregledu končnega obračuna, nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri vodenju postopka tehničnega pregleda (če je ta predviden) in pridobitve uporabnega dovoljenja, nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri poskusnih zagonih, začasnih obratovanjih in druge aktivnosti, ki so določene s pogodbo.

  Nadzornik mora sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču. Zaradi navedenega je potrebno mandatno pogodbo o nadzoru skleniti pred oddajo prijave začetka gradnje.

  Naš arhitekturni biro nudi drugo mnenje predvsem, ko ste v dilemi ali se premikate po pravi poti naprej ali, ko se vam je proces zaustavil. V kolikor ste se srečali z omejitvami v standardnih postopkih in ni možno najti vzroka vam pomagamo in svetujemo kako naprej.

  Ob izdelavi gradbene dokumentacije naš arhitekturni biro poskrbi, da bo v fazi nadzora potekalo vse brez zadreg. Gradbeni nadzor predstavlja strokovni nadzor na gradbišču, s katerim nadzornik preveri, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je izključno izdano na podlagi te dokumentacije in vse mora potekati tako, kot je v gradbeni dokumentacij zapisano. Nadzornik mora nenehno preverjati kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Ker želimo, da bo vaš proces gradnje prijeten od pričetka gradnje  vse do vselitve.

  Nadzor nad gradnjo

  Odločite se za storitev gradbeni nadzor svoje gradnje

  Ključno pri gradnji je, da se natančno odločite, kaj točno želite graditi. Kakšna naj bo velikost, katere prostore potrebujete, koliko sob, kopalnic, WC-jev, delovno sobo, garažo, travnik, balkon, kamin, ipd. Upoštevajte velikost vaše družine, kdo vse bo skupaj stanoval, starost in potrebe. Na podlagi vaših zapiskov in lokacijske informacije vam bomo pripravili ponudbo po meri.

  Pošlji povpraševanje

  * Fotografije, vizualizacije in videi so iz osebnega arhiva referenc in arhiva podjetja Xplan, d.o.o.