Gradbeni nadzor, PZI in DZO

Nadzor nad gradnjo

Nadzor nad gradnjo se nanaša na zagotavljanje, da gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo in konstrukcija objekta izpolnjuje določene standarde in predpise. Standardi in predpisi lahko med drugim vključujejo statično varnost (mejno stanje uporabnosti in mejno stanje nosilnosti), energetsko učinkovitost, požarno varnost, dostopnost in okoljsko trajnost. Gradbeni nadzor izvaja gradbeni nadzornik, ki je pooblaščen s strani Inženirske zbornice Slovenije (IZS imenik).

Sestavine predmeta nadzora gradbe

  1. Soglasje za gradbeni nadzor – Pred začetkom gradnje je treba načrte za objekt predložiti v potrditev gradbenemu nadzoru. Gradbeni nadzornik bo načrte pregledal, da se prepriča, ali ustrezajo ustreznim gradbenim predpisom in standardom.
  2. Gradbeni predpisi – Gradbeni predpisi so zakonske zahteve, ki določajo minimalne standarde, ki morajo biti izpolnjeni pri načrtovanju in gradnji gradbe. Gradbeni predpisi pokrivajo širok spekter vprašanj, vključno s konstrukcijsko varnostjo, energetsko učinkovitostjo, požarno varnostjo, dostopnostjo…
  3. Ogledi gradbišča in potrjevanja začasnih situacij – Med gradnjo gradbeni nadzor izvaja oglede gradbišč, da se prepriča ali se objekt gradi v skladu s potrjenimi načrti in gradbenimi predpisi.
  4. Končni pregled – Ko je gradnja končana, bo gradbeni nadzornik izvedel končni pregled, da se prepriča, ali objekt ustreza ustreznim gradbenim predpisom in standardom. Če nadzornik na končnem pregledu objekta nima več pripomb, bo nadzornik podpisal dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), to je dokument, ki potrjuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. DZO vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta (Priloga 5), mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Nadzor nad gradnjo je pomemben del gradbenega procesa, saj pomaga zagotoviti, da so zgradbe varne, energetsko učinkovite in izpolnjujejo  pomembne standarde.
Nadzornik ima zelo pomembno funkcijo na gradbišču, kjer preverja ali se gradnja izvaja v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, da se preprečijo napake in se zagotovi kakovostna izvedba gradnje. Nadzornik mora biti pozoren na različne vidike gradnje in spremljati izvajanje gradbenih del, da se lahko pravočasno odzove na morebitne težave ali nepravilnosti. Po končani gradnji pa nadzornik preveri in potrdi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Projekt izvedenih del (PID)

PID je projektna dokumentacija izvedenih del, ki se izdeluje po končani gradnji objekta. Vsebuje načrte, ki prikazujejo odstopanja od projektne dokumentacije (DGD in PZI) in opis teh odstopanj. Vodilni načrt PID-a je načrt arhitekture, ki vsebuje tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Če med gradnjo ni bilo odstopanj od projektne dokumentacije se projekt izvedenih del (PID) ne izdeluje, saj se za načrte PID-a štejejo načrti PZI. Odstopanja od projektne dokumentacije lahko razdelimo v tri kategorije in sicer, manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, večja odstopanja od gradbenega dovoljenja, bistvene spremembe objekta in njegove namembnosti. Manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja so odstopanja, ki ne vplivajo na varnost, učinkovitost in kakovost objekta, večja odstopanja pa so takšna odstopanja, ki lahko vplivajo na varnost, učinkovitost in kakovost objekta. Bistvene spremembe objekta in njegove namembnosti pa so takšne spremembe, ki segajo v osnovne značilnosti objekta in njegove namembnosti.

Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO)

DZO je dokumentacija, ki potrjuje, da je objekt gradnje izpolnil vse pogoje in zahteve, ki so bile določene v gradbenem dovoljenju in veljavnih predpisih. V DZO so zbrana vse potrdila, poročila, ocene, testi, certifikati, izjave o lastnostih in druga dokazila o upoštevanju predpisov, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov in instalacij, tehnoloških naprav in opreme, preiskavah konstrukcijskih elementov in pregledih in merjenjih vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih instalacij ter preizkusih njihovega pravilnega delovanja. DZO vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, ki določajo pravila in pogoje za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih instalacij, naprav in opreme. Dokazilo o zanesljivosti objekta je dokumentacija, ki jo izdeluje izvajalec gradbenih del (ali investitor v primeru gradnje v lastni režiji). Izdelovalec je odgovoren, da so v DZO navedena vsa potrebna dokazila za dokazovanje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta vsebuje podatke o izvedenih gradbenih delih, pripravljalnih delih na gradbišču, instalacijah, zaključnih gradbenih delih in drugih specializiranih gradbenih delih ter o izvedenih meritvah in pregledih.

Statika-Gradbene-konstrukcije-Nacrt-gradbenih-konstrukcij