Zakonito, profesionalno in cenovno ugodno gradbeno dovoljenje

Za profesionalno izvedbo gradbenega objekta je potrebna zakonito projektiranje, koordinacija ekipe strokovnjakov s ciljem strokovne izdelave  projekta gradbena dokumentacija za gradbeno dovoljenje za vaš nov dom.

Poznavanje postopkov in z njimi povezanih administrativnih ovir, s katerimi se vsakodnevno srečujemo na poti projektiranja so za naš arhitekturni biro izziv pri izdelavi gradbene dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Izdelava gadbene dokumentacije za gradbeno dovoljenje bo za vas prijetna izkušnja v kolikor se odločite za sodelovanje z nami. Po naročilu izdelamo želene projekte in pazimo, da so medsebojno skladni in ustrezajo vsem zakonitim predpisom. Ob ponudbi hiše na ključ naša gradbena dokumentacija zajema vse za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelamo projekt za izvedbo gradbene dokumentacije in projekte izvedenih del ter poskrbimo za pridobitev uporabnega dovoljenja po zaključku gradnje.

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

Gradben dovoljenje pridobite s potjo po korakih, ki je utečeni proces delovanja v našem arhitekturnem biroju.  Prvi korak je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ), ki zajema idejno zasnovo objekta s prikazom umestitve objekta v prostoru. Vsebuje načrt objekta z merami, tlorisi in prerezi. Ko je idejna zasnova pripravljena, jo posredujemo pristojnim organom (mnenjedajalcem), da podajo projektne pogoje s področja svoje pristojnosti (priključitev na vodovodno, kanalizacijsko, elektro omrežje, dostop do javne poti, varovana območja, varovalni pasovi ipd.).

Na podlagi idejne zasnove in projektnih pogojev mnenjedajalcev začnemo z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokumentacija za gradbeno dovoljenje mora vsebovati tehnično poročilo z opisom gradnje, lokacijske in grafične prikaze ter opise, s katerimi so določene lokacijske, oblikovne, funkcionalne in tehnične značilnosti nameravane gradnje.

V celoti izdelano dokumentacijo za gradbeno dovoljenje pošljemo mnenjedajalcem v pregled. V kolikor so v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje upoštevani vsi predpisani pogoji in zahteve, izdajo pozitivno mnenje za predvidene projektne rešitve. Za gradbeno dovoljenje je potrebno pravilno in zakonito izdelano gradbeno dokumentacijo oddati na pristojno upravno enoto.

Po uspešno oddani vlogi za gradbeno dovoljenje bo izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka, kasneje, v kolikor je bilo zemljišče kmetijsko pa še odločba za odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Preden bo izdano gradbeno dovoljenje morajo biti prispevki in odškodnina do države poravnani.

Izkaz lastninske pravice

Lastninsko pravico v fazi izdelave dokumentacije za gradbeno dovoljenje izkazujete tako, da ste vpisani v zemljiško knjigo kot lastnik. Če lastninska pravica še ni vpisana, morate vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti notarsko overjeno pogodbo, dokazilo o vložitvi vloge za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in potrdilo pristojnega sodišča o prejemu vloge.

Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

Geodetski načrt ali z drugimi besedami povedano geodetski posnetek je storitev, ki jo naročite pri geodetih in je nujno potrebna pri pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata.

Dokument vsebuje podatke iz različnih uradnih evidenc, ki jih geodet pridobi na podlagi meritev na terenu. Tipično značilno, da zajema podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, rabi zemljišč, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah oz. pojavih. Običajno se jo izdela za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, vsebovati pa mora tudi koridor, po katerem bodo lastniki dostopali do objekta.