Osnovni ali razširjen nadzor

Običajno zadostuje osnovni nadzor, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

Osnovni nadzor

Nadzornik je dolžan izvajati nadzor, ki omogoča kakovostno izvajanje del in dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, ter v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem, izvajati nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ustno in pisno opozoriti investitorja in druge udeležence pri graditvi objekta, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami GZ, opozarjati na tehnične rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi, ustaviti gradnjo, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali pa napake niso pravočasno odpravljene, sporočiti morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo investitorju ter jih skupaj z investitorjem in projektantom uskladiti,nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, vsem udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela, od izvajalcev prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki potrjujejo, da se dela izvajajo tako, kot je to zahteval naročnik s projektno dokumentacijo ali drugimi zahtevami, pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokončana ter skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu vse do konca upravnega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj.

 

Razširjen nadzor

Lahko se odločite za razširjen nadzor, ki lahko po dogovoru zajema recenzije projekta za izvedbo, sodelovanje pri prijavi (ali ob pooblastilu investitorja izvedba prijave gradnje), sodelovanje pri razpisu za izbiro izvajalca ali izboru izvajalca, nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe in uvedba izvajalca v delo, količinski in finančni nadzor, potrjevanje vrste in količine izvedenih del, pregledovanje in potrjevanje mesečne situacije in končne situacije, reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom investitorju, sodelovanje pri pripravi in pregledu končnega obračuna, nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri vodenju postopka tehničnega pregleda (če je ta predviden) in pridobitve uporabnega dovoljenja, nadzor v garancijski dobi, sodelovanje pri poskusnih zagonih, začasnih obratovanjih in druge aktivnosti, ki so določene s pogodbo.

Dejavnost opravljanja storitve nadzora nad gradnjo se izvaja na podlagi mandatne pogodbe s pooblaščenim inženirjem gradbeništva. Preden poverite nadzor ponudniku storitve nadzora preverite statusno sposobnost nadzornika za opravljanja storitev nadzora nad gradnjo.

V našem podjetju izvaja storitev nadzora pooblaščeni inženir Branko Manič, univ.dipl.inž.grad, IZS PI G-4551 (Inženirska zbornica Slovenije).